Etkinlikler

LİSE VELİ BÜLTEN

28 Temmuz
LİSE   VELİ BÜLTEN
MESLEK TİPOLOJİLERİ
İLGİ-YETENEK VE DEĞERLER
 
Bir meslek seçerken ilgi duyduğunuz alanı seçerseniz mutlu olursunuz. Yetenekli olduğunuz bir alanı seçerseniz başarılı olursunuz. Yetenek her zaman mutlu olmayı ,mutlu olmakta başarıyı getirmediğine göre seçimlerde hem İLGİ hem de YETENEK dikkate alınmalıdır.
Holland’ın tipolojilerininde ilginizi çekeceğini düşünüyorum.
 
 1. SÖZEL YETENEK: Bu yetenek, sözcüklerle ifade edilmiş kavramları öğrenebilme, sorunları algılayıp çözebilme gücünü ifade eder. Sözel yeteneği yüksek olan bireyler; sosyal bilim öğretmenliği,Lisans öğretmenliği,avukatlık,yazarlık,aktörlük,artistlik ve diğer insan bilimlerinde başarılı olabilir.
 2. SAYISAL YETENEKLER: Sayılarla ifade edilen problemleri çözebilme ve sayılarla akıl yürütebilme gücünü ifade eder. Sayısal yetenek bütün temel bilimlerde, tıp veterinerlik gibi sağlık bilimlerinde ve  mühendislik alanlarında başarı için gerekli bir yetenektir.
 3. ŞEKİL-UZAY İLİŞKİLERİ YETENEĞİ: Bu yetenek şekiller arasındaki benzerlik ve farklılıkları şekillerdeki değişmenin temelindeki ilkeyi algılayabilme, düzlem üzerinde dizilmiş Makine,Harita ve Kadastro Mühendisliği, Mimarlık, Endüstriyel tasarım, Diş Hekimliği gibi alanlarda başarı için gerekli yetenektir.
 4. GÖZ-EL KOORDİNASYONU: Kesme, delme gibi el ve gözün işbirliği ile yapılabilecek işleri yapabilme. Güzel sanatlar, sağlık bilimleri  (cerrahi,ortopedi,laboratuar vb), elektrik elektronik, ziraat vb alanları içermektedir.
 
İLGİLER
 
 1. TEMEL BİLİM: Temel bilim ilgisi, Fizik,Kimya,Biyoloji gibi bilimlerin konusunu oluşturan doğal olayları incelemek, matematik konuları ile uğraşmak gibi davranışlarda kendisini gösteren bir ilgi alanıdır. Temel bilim ilgisi yüksek olan kimseler, yukarda belirtilen temel bilim alanları yanında Tıp, veterinerlik, eczacılık, psikiyatrist, orman mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi gibi alanlarda bilimsel çalışma yapmaktan doyum sağlayabilir.
 2. SOSYAL BİLİM: Sosyal bilim ilgisi, sosyal olayları  incelemek ve nedenlerini araştırma gibi davranışlarda ifadesini bulan ilgi alanıdır. Sosyal bilim ilgisi yüksek olan kimseler hukuk, siyaset bilimleri, sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi vb gibi alanlarda çalışmakla mutlu ve başarılı olabilirler.
 3. CANLI VARLIK: Canlı varlık ilgisi, hayvan ve bitkilerin yaşayışlarını incelemek,onları yetiştirip üretmek gibi davranışları içerir. Canlı varlıklara ilgi duyan kimseler açık havada çalışmaktan da zevk alırlar. Ziraat mühendisliği vb.
 4. ZİRAAT:  Bitki (meyve,sebze,tahıl) ve –veya hayvan yetiştirmekten hoşlanırlar. Fen bilimleri, biyoloji, Ziraat mühendisleri vb alanları ifade etmektedir.
 
 1. MEKANİK: Mekanik ilgi, çeşitli alet ve makineler yapmak, işletmek onarmak gibi faaliyetlerden hoşlanmaktadır. Mekanik ilgi, her türlü mühendislik ( kimya, inşat, makine, maden, elektrik vb) teknik öğretim görevliliği, pilotluk, kaptanlık vb ilgili alanlarda çalışmakla mutlu ve başarılı olabilirler.
 2. İKNA: İkna ilgisi başkalarına düşüncelerini aktarma, belli bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkileme gibi davranışları içeren bir ilgi alanıdır. İkna ilgisi ile ilgili meslekler arasında yazarlık, gazetecilik, diplomatlık, halkla ilişkiler uzmanlığı, avukatlık vb sayılabilir.
 3. YABANCI DİL:  Yabancı dil öğrenmeye istekli olmak ve öğrenebilmek. Zengin bir sözcük dağarcığına sahip olma bunları ilişkilendirebilmek. Yabancı dil ile ilgili olan bölümleri ifade etmektedir.
 4. TİCARET: Alım-satım işleri ile uğraşma, ticaret yoluyla kar elde teme, bir malı müşteriye tanıtma ve satma gibi faaliyetlerde ifadesini bulan ticaret ilgisi,pazarlama ve reklamcılık programları ile yakından ilişkilidir. Ancak ticarete ilgi duyan kimseler hangi alanda yetişmiş olurlarsa olsunlar, bir gün meslekleriyle ilgili ticari bir faaliyete girişebilirler.
 5. İŞ AYRINTILARI: Bu ilgi daha çok ayrıntılar üzerinde çalışmaktan hoşlanma olarak ifade edilebilir. Her işi günü gününe yapma, bir yazı ya da hesabı inceden inceye kontrol etme, her şeyi düzenli tutma gibi davranışlarda kendini gösteren bu ilgi alanı ile ilişkin olan Yüksek öğretim programı muhasebe ve sekreterliktir.
 6. EDEBİYAT: Her türlü edebi eserleri inceleme,eleştirme ve edebi eserler yazma gibi davranışlarda ifadesini bulan edebiyat ilgi alanına yüksek derecede ilgi duyanların dil-edebiyat, basın yayın, kütüphanecilik, lisans öğretmenliği, hukuk programlarında doyum sağlayacakları söylenebilir.
 7. GÜZEL SANATLAR: Bu ilgi alanı daha çok resim, heykel gibi plastik sanatlar ve el sanatları ile ilgili eserleri incelemek veya bu tür eserleri ortaya koymak gibi davranışlarda ifadesini bulur. Yüksek öğretim programlarından sanat ile ilgili olanlar güzel sanatlara ilgi duyan kimseler için uygun çalışma alanları olabilir.
 8. MÜZİK: Müzik ilgisi, bir müzik aleti çalma müzik dinleme ve beste yapma gibi davranışlarda kendini gösteren bir ilgidir. Müziğe yüksek derecede ilgi duyan kimseler için konservatuarların müzik bölümleri, müzik öğretmenliği, müzik uzmanlığı uygun olabilir.
 9. SOSYAL YARDIM: Sosyal yardım ilgisi hasta,yoksul ve sakat insanlara yardım etme gibi davranışlarda ifade bulur. Bu ilgi alanı ile en yakından ilgili yüksek öğretim programı, Sosyal hizmetler programıdır. Ayrıca tıp,psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitim programları,sosyal yardım ilgisi yüksek kimseler için uygun olabilir.
 
TİPİNİZİ BELİRLEYİN
 
HOLLAND TİPOLOJİLER
 
      
 
 • GERÇEKÇİ TİP-ÇEVRE
 
 
Topluluk içinde kendisini sıkılgan olarak tanımlar; topluma uyum sağlarken derinliğine düşünmez; dobra dobra konuşur; insanlara karşı “harbi” davranır(duygu ve düşüncelerinden diğer insanların nasıl etkilendiğini derinliğine düşünmez, doğaldır); genellikle erkeklere özgü bir kabalık vardır; yaşamı, somut araç gereçlerle(makineler, aletler gibi) “haşır-neşir” bir şekilde geçer; nezaket kurallarından sıkılır; toplum içerisinde-düşünüldüğünde kendisini sıradan bir vatandaş olarak algılar; diğer insanların ilgisinden uzak, kendi halinde birisidir; ısrarlı ve sebatlıdır; kuramsal işlerle uğraşmaktan ziyade uygulamaya dönüktür, somut şeyleri onarmaktan, onlarla ilgilenmekten hoşlanır; oturaklı ve durağan bir yapıya sahiptir; parasını dikkatli harcar; kendi psikolojisini ya da olayları uzun uzun inceleme eğiliminde değildir; insanlarla çok derin ilişki kurmaz ya da insanlar ilgili etkinliklere çok yakın değildir.
 
Gerçekçi tip-çevre en çok Aydın tip çevre ile uyuşumludur. Bunlar elektrikle, mekanikle ilgili şeyleri tamir etmekten, teknik resimle ilgili dersler almaktan, açık havada çalışmaktan hoşlanır. Ayrıca, canlı varlıklarla ilgili uğraşılardan hoşlanırlar. Matematik yeteneği en belirgin yeteneğidir. Bununla birlikte, uzaysal yeteneği yüksektir. Yani nesnelerin boşlukta döndürüldüğü zaman alabilecekleri şekilleri zihninde canlandırabilir. Gerçekçi tipler, çiftçilikle ilgili meslekleri, mühendislikleri seçerler. Özellikle varolan kuramsal bilgilerin, uygulama amaçları için kullanılmasında etkindirler. Matematik, geometri ve fen bilimleri dersleri ilgilerini çeker ve bu derslerde başarılıdırlar. Üniversite sınavlarında öncelikle matematik ve fen puanı onlar için uygundur.
 
 
 • AYDIN TİP-ÇEVRE
 
 
Herşeyi ayrıntılı biçimde incelemeye alışmıştır; ihtiyatlı bir insandır, zor karar verir; düşünce yapısı eleştirel, sorgulayıcı ve bağımsızdır; öğrenme meraklısıdır; yapmaktan ya da duygularını hissetmekten çok düşünmek önemlidir, zihinsel gücünü kullanarak anlama ve düşünmeyle ilgili etkinliklere ağırlık verir; iç dünyasını incelemeye önem verir; içedönüktür; her işini sistemli yapmak ister; toplum içinde edilgen bir insan izlenimi çizer; her şeyi “ince eleyip-sıkı dokuduğu” için kötümserdir; çok titizdir, en küçük ayrıntılara bile dikkat eder; insan mantığına önem verir ve akılcı işler yapar; duygu ve düşüncelerini diğer insanlara açmaktan çok hoşlanmaz; insanlar tarafından farkedilmek istemez, sessizce “gelip gitmek” ister; toplum içinde popüler bir insan izlenimi uyandırmaz.
 
Aydın tip-çevre, sistematik, sembolik, gözlemsel ve yaratıcı etkinlikleri yeğler. Özellikle fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi bilimlere ilgi duyarlar, bilimsel dergiler okurlar. Sayısal yetenekte başarılıdırlar. Doğadaki olaylar hakkında gözlemler yaparlar. Aydın tipler fizikçilik, biyologluk, kimyacılık, matematisyenlik, tıp doktorluğu, eczacılık gibi mesleklere yönelirler. Üniversite sınavlarında, öncelikle fen ve matematik puan türleri onlar için uygundur.    
 
 
 • ARTİSTİK TİP-ÇEVRE
 
 
Oldukça karmaşık bir psikolojisi vardır; düzensizdir-düzensizlikleri insanları şaşırtır; çok duygusaldır; nazik ve ince düşüncelidir; idealisttir; düş gücü çok zengindir, yapmaktan çok düşünmeye eğilimlidir; içinden geldiğince, kendisini dizginlemeden davranır; özgürlüğüne düşkündür ve geleneklere göre davranmaktan hoşlanmaz; iç dünyasını anlamaya büyük önem verir; sezgilerine göre davranabilir; sürekli orijinal olmaya çalışır.
 
Artistik tip-çevre en çok Sosyal (sözel yetenek dikkate alınırsa) tip-çevreye yakındır. Bunlar, insanların daha zengin duygular yaşamaları için, daha özgür olmalarını arzularlar. Müzik, tiyatro, edebiyat, dil ilgili ve yetenekli oldukları alanlardır. Sanatçılar, edebiyatçılar, çevirmenler bu tipin kişilik özelliklerine sahiptirler. Üniversite sınavlarında, özel sanatsal yeteneklerin dışında öncelikle dil, sosyal ve Türkçe-sosyal puan türleri onlar için uygun olabilir.
 
 
 • SOSYAL TİP-ÇEVRE
 
 
Toplum içinde sözü geçer; işbirliğine açıktır; nazik ve ince düşüncelidir; arkadaş canlısıdır; paylaşımcı, yardımseverdir; idealist düşünür; iç dünyasını tanır; insanların duygularına, onların mutluluklarına karşı duyarlıdır; insanları ikna edebilirler; toplum yaşamında sorumluluğa önem verir; insanlarla birlikte olmaktan hoşlanır; insanları kırmadan onlara sorumluluklarını hatırlatma becerisi gösterir.
 
Sosyal tip-çevre en çok Girişimci tip çevreye yakındır. Bunlar toplumla-insanlarla ilgilenmekten, onları eğitmekten zevk alırlar. Sosyal bilimlerle ilgilenirler ve sosyal yardım ilgileri vardır. Çocuklarla birlikte olmaktan, yeni dostluklar kurmaktan, insanları etkilemekten(ikna) hoşlanırlar. Kendini ifade etme yeteneği olarak kısaca tanımlayabileceğimiz, sözel yeteneğe sahiptirler. İnsanlara yardımcı olmak için çeşitli yerlerde gönüllü olarak çalışırlar, küçük çocuklara sıkılmadan, kolayca bir şeyler öğretebilirler. Bu özelliklere sahip insanlar öğretmenlikler, hukukçuluk, politikacılık, din adamlığı, psikologluk gibi meslekleri seçebilmelidirler. Sosyal bilgiler, tarih, coğrafya gibi dersler bu tiplerin daha çok ilgisini çeker. Üniversite sınavlarında öncelikle sosyal, Türkçe-sosyal ve dil puanları onlar için uygun olabilir.
 
 
 • GİRİŞİMİ TİP-ÇEVRE
 
 
Paraya, mala düşkün; gözüpek; hırslı, gözü yükseklerdedir; insanlarla tanışıp onları belirgin bir konuya sevketmekten hoşlanır; yakın çevresine ticari anlamda bağlıdır; iyimser; zevkine düşkün; insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar; ortamda egemen olmayı sever; enerjik; özelliklerini anlatmaktan, sergilemekten hoşlanır; ilgi ve dikkat çekici olmaktan hoşlanır; içinden geldiği gibi davranır; kendinden emindir ve konuşmayı sever.
 
Girişimci tip-çevre en çok gelenekçi tip çevreye yakındır. Sürekli insanlarla birlikte olmak isterler ve onların daha iyi koşullarda yaşamaları için çeşitli olanaklar sunmak isterler. Ancak bunun karşılığında kendileri de çeşitli kazançlar elde ederler. Liderlik özelliğine sahiptirler, satış yetenekleri iyidir ve çeşitli organizasyonlar yapabilirler. Avukatlar, satıcılar, yöneticiler, işletmeciler radyo-televizyon sunucuları bu tiplere uygun özellikler sergilerler. Ticaret ve ikna ilgileri yüksektir. Ayrıca, düzenli olmaktan da hoşlanabilirler. Sözel yetenekleri, hesaplama yetenekleri iyidir. Bu insanlar, Sosyal tiplerin ilgi duydukları derslerin dışında, matematikten de hoşlanabilirler. Ayrıca, ticari ilişkilerle ilgili konularda çalışmaktan hoşlanırlar. Üniversite sınavlarında öncelikle Türkçe-matematik, Türkçe-sosyal, sosyal puan türleri onlar için uygun olabilir.
 
 
 • GELENEKÇİ TİP-ÇEVRE
 
 
Toplumda alışılagelmiş davranış biçimlerine uygun yaşamayı yeğlerler; toplumda uyumsuzluk çıkaracak uygulamaları desteklemezler, kurallara çok düşkündürler; yaşadıkları toplumun benimsediği davranışları göstermemeye çalışırlar; boşa zaman harcamak istemez; esnek bir insan değildir, amaçladığı yönden ayrılmaz; gerçek duygularını anlatamaz ya da ne istediğini tam olarak söylemekten çekinir; itaatkar davranabilir; eşyaları düzenli tutmayı sever; ısrarlı ve sebatkardır; kuramsal işlerle uğraşmaktan ziyade uygulamaya dönüktür, hayali işlerle ilgilenmekten hoşlanmaz; pis-kirli-iğrenç olarak kabul edilmiş herşeyden (özellikle cinsellikle ilgili) tiksinir; sakin-durgun bir yaratılışı vardır; hayal gücü dardır.
 
Gelenekçi tip-çevre, en çok Girişimci tip-çevreye benzer. Gelenekçi tipler, büro işlerinden ve son derece düzenli olmaktan hoşlanırlar. Gelenekçi tiplerin ticaret, düzenli olma en belirgin ilgileridir. Bu kişiler dört işleme dayalı hesaplamalarda başarılıdırlar. Daktilo, bilgisayar gibi büro işleriyle ilgili kurslar almak isterler ve diğer büro araç-gereçlerini başarıyla kullanabilirler. Hoşlandıkları dersler, Girişimci tiplerinkine benzer. Gelenekçi tipler muhasebecilik, maliyecilik, sekreterlik gibi mesleklerden hoşlanırlar.
 
Sağlıklı kariyer yolculuğu  yaşayacağınız güzel günler dileriz.   PDR BİRİMİ
 
 
14 ms